Splošni pogoji uporabe aplikacije

I. Uvodne določbe in definicije izrazov

1. člen

S temi pogoji se določajo pravice in obveznosti vsakega uporabnika aplikacije Moj študent, dostopne preko trgovine Google Play (v nadaljevanju aplikacije, ter pogoji za uporabo aplikacije.

Izrazi v pogojih imajo naslednji pomen:

  • Uporabnik je vsaka fizična ali pravna oseba, ki uporablja aplikacijo in se s tem neposredno strinja s temi pogoji
  • Spletna aplikacija Moj študent (v nadaljevanju aplikacija) je spltna aplikacija dostopna na naslovu https://student.sd-lj.si
  • Aplikacija definirana v prejšnji alineji ni v upravljanju razvijalca klienta
  • Klient je brezplačna aplikacija za sistem Adnroid, ki služi kot klient za spletno aplikacijo Moj študent dostopno na naslovu http://student.sd-lj.si
  • Z uporabo klienta se uporabnik strinja s splošnimi pogoji uporabe aplikacije
  • Zloraba klienta pomeni uporabo, ki ni v skladu s temi pogoji, navodili razvijalca ali splošno prakso uporabe tega klienta ali aplikacije

II. Pogoji, postopki in načini prvega dostopa k klientu

2. člen

Posameznik postane uporabnik klienta s prvo prijavo v klienta. Ob prvi in vsaki naslednji prijavi v klienta se uporabnik implicitno strinja s pogoji uporabe klienta in aplikacije.

3. člen

Da posameznik postane uporabnik klienta mora izpolnjevati naslednje pogoje: ima dostop do aplikacije in ima na napravi nameščen klient.

4. člen

Razvijalec klienta si pridružuje pravico, da uporabniku ne omogoči dostopa ali prijave v klienta brez razloga ali utemeljitve.

Vsakršen onemogočen dostopa do klienta uporabniku ne daje nobenih pravic in pri razvijalcu ne povzroča nikakršnih obveznosti ali/in odškodninske odgovornosti do uporabnika.

5. člen

Uporabnik potrebuje za uporabo klienta primerno programsko in strojno opremo ter dostop do aplikacije.

6. člen

Razvijalec ne nudi tehnične podpore uporabniku klienta.

7. člen

Uporabnik se lahko prijavi v klienta z uporabo uporabniškega imena in gesla za dostop do aplikacije. Če uporabniškega imena ali gesla ne poseduje, mu razvijalec ne omogoči prijave v klienta.

8. člen

Uporabnik lahko dostop do klienta prekine tudi na njegovo željo s prekinitvijo dostopa do aplikacije.

III. Omejitve odgovornosti

9. člen

Razvijalec si pridržuje pravico, da kadarkoli preneha z zagotavljanjem storitev klienta deloma ali v celoti brez vsakršnega predhodnega obvestila in ne prevzema nobene odgovornosti za obnovo spletnega mesta oziroma storitev klienta.

10. člen

Razvijalec ne daje nobenih zagotovil o brezhibnosti delovanja klienta ali aplikacije, dostopnosti in podobnem ter s tem ne sprejema nobene odgovornosti, bodisi posredne ali neposredne.

11. člen

Podatki in informacije, posredovane uporabniku preko klienta, so informativne narave in razvijalec ne odgovarja za pravilnost podatkov, točnost, ažurnost, popolnost ali dostopnost podatkov.

12. člen

Razvijalec ne zagotavlja delovanja klienta in dostopnosti informacij.

Razvijalec ne zagotavlja točnosti informacij dostopnih preko klienta.

IV. Dostopnost klienta

13. člen

V primeru težav se uporabniki lahko obrnejo na razvijalca, vendar ta ne zagotavlja tehnične podpore.

V. Obveščanje uporabnika

14. člen

S pristankom na te pogoje se uporabnik strinja, da razvijalec uporabnika obvešča o delovanju, vsebini in ostalem preko klienta.

15. člen

Uporabnik soglaša, da sistem elektronske izmenjave informacij, podatkov in obvestil, predstavlja običajen način izmenjave podatkov in pri čemer se takšna sporočila in informacije štejejo za prejeta s strani uporabnika, ko je sporočilo posredovano uporabniku kot obvestilo znotraj klienta.

VI. Cena, obveznosti in odgovornosti uporabnika

16. člen

Uporaba klienta je za uporabnike brezplačna, uporaba aplikacije ni definirana s temi pogoji.

17. člen

Razvijalec si pridržuje pravico do spremembe cen in dostopnosti klienta brez predhodnega obvestila.

Ob spremembi cene ali dostopnosti lahko uporabnik odstopi od uporabe klienta brez dodatnih stroškov.

18. člen

Varovanje vstopnih podatkov je odgovornost uporabnika.

VII. Obveznosti razvijalca

19. člen

Razvijalec ne odgovarja za kakršnokoli škodo, izgubo dobička ali druge stroške povezane z uporabo klienta ali aplikacije.

20. člen

Razvijalec ne odgovarja za nedostopnost klienta ali aplikacije, deloma ali v celoti.

VIII. Avtorske pravice

21. člen

Klient je intelektualna lastnina razvijalca. Vse informacije, podatki, opisi storitve in druga vsebina, vključno z vsemi računalniškimi programi so zaščiteni z avtorskimi pravicami.

Uporabniki ne smejo spreminjati, kopirati, distribuirati, prenašati, prikazovati, objavljati, prodajati, licencirati, preoblikovati ali drugače uporabljati katere koli vsebine povezane s klientom.

22. člen

Razvijalec prepoveduje predpomnjenje in prikazovanje katere koli vsebine, dosegljive preko klienta, v t. i. okvirih.

IX. Varovanje podatkov

23. člen

Razvijalec bo podatke povezane s klientom uporabljal izključno za razvoj klienta.

Uporabnik prevzema izključno odgovornost za verodostojnost, točnost in ažurnost osebnih podatkov posredovanih razvijalcu preko klienta.

24. člen

Razvijalec si pridržuje pravico do zbiranja podatkov o uporabi klienta. Podatki lahko (a ne izključno) obsegajo:

  • Način uporabe klienta
  • Čas uporabe klienta
  • Način dostopa do klienta, vključno s tipom naprave ter na njej nameščene programske opreme

X. Končne določbe

25. člen

Naslovi poglavij v teh pogojih so izključno namenjeni preglednosti ter na vsebino nimajo vpliva.

26. člen

Razvijalec si pridržuje pravico do spremembe dela pogojev ali celote teh pogojev brez predhodne najave.

Uporabnik se s temi pogoji implicitno in eksplicitno strinja z naslednjo prijavo v klienta.

27. člen

Ti pogoji veljajo od 14. 11. 2021 in veljajo do njihovega preklica.